Razgovor sa direktorom ŠPD-a Ðevadom Muslimovićem- dipl.ing.šumarstva

Uspješna poslovna 2008. godina

Napisano od strane

Razgovor sa direktorom ŠPD-a Đevadom Muslimovićem- dipl.ing.šumarstva 

 Uspješna poslovna 2008. godina” />Protekla 2008. godina u mnogo čemu bila je problematična i teška za ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. No uprkos problemima Preduzeće je uspješno poslovalo i ostvarilo dobre finansijske rezultate. Kakvo je vaše viđenje 2008. godine, s kakvim ste se problemima susretali i da li su se u nekim segmentima poslovanja mogli postići bolji efekti?</p>
<p>MUSLIMOVIČ- Kad govorimo o poslovanju Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa u poslovnoj 2008. godini, gledano s aspekta finansijskog poslovanja i ostvarenja fizičkog obima proizvodnje, ne možemo a da ne izrazimo svoje zadovoljstvo. Pored brojnih problema koji su nas neprestano pratili tokom cijele godine, uspjeli smo ostvariti proizvodnju šumskih drvnih sortimenata sa 97%. Naravno, naše zadovoljstvo bilo bi veće da smo imali povoljnije učešće kvalitetnijih drvnih sortimenata u proizvodnji, međutim, struktura drvne mase u šumama kojima gospodari ŠPD je takva kakva jeste i mi to ne možemo zanemariti. Što se tiče finansijskih pokazatelja poslovanja za 2008. godinu , oni su prezentovani na sjednici Nadzornog odbora ŠPD-a 25. februara 2009. godine. Možemo reći da smo i ovdje u potpunosti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Preduzeće je ostvarilo bruto dobit veću od planirane i ona iznosi oko 903 000 KM. Obaveze koje smo imali prema našim zaposlenicima u 2008. godini u potpunosti su ispoštovane. Možemo reći da je menadžment u tom segmentu najzadovoljniji, budući da Preduzeće upošljava oko 700 zaposlenika i tako omogućava egzistenciju približno tolikom broju porodica.<br />
Protekla 2008. godina u mnogo čemu bila je problematična i teška za ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. No uprkos problemima Preduzeće je uspješno poslovalo i ostvarilo dobre finansijske rezultate. Kakvo je vaše viđenje 2008. godine, s kakvim ste se problemima susretali i da li su se u nekim segmentima poslovanja mogli postići bolji efekti?</p>
<p>MUSLIMOVIČ- Kad govorimo o poslovanju Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa u poslovnoj 2008. godini, gledano s aspekta finansijskog poslovanja i ostvarenja fizičkog obima proizvodnje, ne možemo a da ne izrazimo svoje zadovoljstvo. Pored brojnih problema koji su nas neprestano pratili tokom cijele godine, uspjeli smo ostvariti proizvodnju šumskih drvnih sortimenata sa 97%. Naravno, naše zadovoljstvo bilo bi veće da smo imali povoljnije učešće kvalitetnijih drvnih sortimenata u proizvodnji, međutim, struktura drvne mase u šumama kojima gospodari ŠPD je takva kakva jeste i mi to ne možemo zanemariti. Što se tiče finansijskih pokazatelja poslovanja za 2008. godinu , oni su prezentovani na sjednici Nadzornog odbora ŠPD-a 25. februara 2009. godine. Možemo reći da smo i ovdje u potpunosti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Preduzeće je ostvarilo bruto dobit veću od planirane i ona iznosi oko 903 000 KM. Obaveze koje smo imali prema našim zaposlenicima u 2008. godini u potpunosti su ispoštovane. Možemo reći da je menadžment u tom segmentu najzadovoljniji, budući da Preduzeće upošljava oko 700 zaposlenika i tako omogućava egzistenciju približno tolikom broju porodica. Drvoprerađivači su također bili relativno zadovoljni našim poslovnim odnosom. Doduše , krajem 2008. godine  imali smo određenih problema sa manjom grupom drvoprereađivača koji su naši kupci, zbog povećanja cijena bukove oblovine, na što smo mi bili primorani jer je naglo došlo do povećanja cijena goriva i svih ulaznih sredstava za proizvodnju. </p>
<p>Menadžmet je bio u obavezi da predloži mjere koje bi omogućile dalji rad Preduzeća a jedna od tih mjera je bila neminovno povećanje cijena za određeni procenat. Pokazalo se da bi „Unsko-sanske šume“ poslovale negativno da nije bilo tih povećanja cijena. Problem sa drvoprerađivačima, koji smo kasnije riješili, uzrokovao je zastoj u proizvodnji bukovih sortimenata što je posebno pogodio dio građana kojima na vrijeme nije isporučeno ogrijevno drvo. Ovom prilikom ja izražavam svoje izvinjenje prije svega porodicama penzionera kojima smo s manjim kašnjenjem isporučili ogijevno drvo. Osjećam potrebu da im se i zahvalim na strpljivosti i razumijevanju stanja u kojem se tada našlo ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa. Mi smo imali drvne sortimente na lageru i u šumi, međutim preduzeća koja za ŠPD vrše usluge iznosa drveta samaraškim konjima, svojim kapacitetima nisu mogli sustići zastoj u iznosu ogrijeva koji je tad nastao. To je bio razlog što smo kasnili prilikom isporuke ogrijevnog drveta.</p>
<p>Spomenuli ste i probleme sa manjom grupom drvoprerađivača koji su htjeli da uprkos zahtjevima slobodnog tržišta i u skladu sa vlastitim apetitima kreiraju cijene u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Kako su riješeni problemi koje su izazvali nezadovoljni drvoprerađivači i da li ste potpisali ugovore sa kupcima za 2009. godinu?</p>
<p>MUSLIMOVIČ- Probleme koje smo prošle godine imali sa grupom nezadovoljnih pilanara riješili smo tako da smo dio rabata iz cjenovnika za 2008. godinu dali kupcima bukovih drvnih sortimanata i potpuno smo ispoštovali obaveze prema njima i ostalim kupcima. Želio bih kazati još da su pojedini drvoprerađivači prilikom sklapanja ugovora za 2009. godinu pokušali na nas izvršiti jak pritisak kako bi ŠPD pristalo na dodatno smanjenje cijena. Njihovi zahtevi bili su dijelom opravdani, imajući u vidu pojavu recesije i najavu otpuštanja radnika. Mediji o svemu ovome su nekorektno izvještavali. Činjenica je da ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa ima majniže cijene bukovih drvnih sortimenata u Bosni i Hercegovini. Samo su u Šumama Republike Srpske imali nešto niže cijene za III klasu bukovog trupca. Cijene koje smo mi ponudili za bukove sortimente bile su umanjene za 7-8% u odnosu na cijene iz 2008. godine, dok su za ostale sortimente ostale cijene na nivou iz 2008 godine. </p>
<p>Mi smo u obavezi da poštujemo zakonitost poslovanja i tržišnog privređivanja te obaveza koje su proistekle iz odluke Vlade F BiH, potpisane prošle godine u aprilu mjesecu, prema kojoj je svako preduzeće u obavezi da formira rezervnu cijenu za narednu poslovnu godinu. Ta rezervna cijena za 2009. godinu, prema odluci vlade F BiH, trebala bi da bude veća od cijene koju smo mi ponudili. Uprava društva kao ni Nadzorni odbor nisu podlegli ovim pritiscima drvoprerađivača. Kupoprodajni ugovori za 2009. godinu sa našim kupcima sklopljeni su uz obostrano zadovoljstvo jer su i nezadovoljni drvoprerađivači shvatili da prostora za smanjenje cijena u ŠPD-u nema. </p>
<p> Želio bih još reći da proizvodnja i isporuka bukovih trupaca posljednjih dana jako dobro ide i više smo nego zadovoljni. Kao i svake godine evidentan je manji zastoj kod proizvodnje jelovih sortimenata, s obzirom da se njena proizvodnja ne odvija u zimskom periodu nego počinje nešto kasnije. Mi očekujemo da će se trend kupovine jelovine nastaviti i da će biti bolji nego do sada. Uprava društva prati stanje na svjetskom tržištu, recesiju i mogućnost lošeg uticaja na poslovanje ŠPD. U svakom trenutku nastojaćemo da budemo spremni da riješimo eventualne poteškoće, kako bi omogućili nesmetano poslovanje, kako ŠPD-a tako i naših poslovnih saradnika. </p>
<p>Šta očekujete u poslovnoj 2009 godini, kakvi su planovi i šta će biti prioritet u poslovanju ŠPD-a ?  </p>
<p>Muslimović- mislim da će poslovna 2009. godina biti jako teška na što ukazuju protekla dva mjeseca. Lično bih bio veoma zadovoljan ako bismo u 2009. godini uspjeli sačuvati svako radno mjesto i ako bismo uspjeli naše kupce kvalitetno snabdijevati drvnim sortimentima. Činjenica je da se globalna ekonomska kriza odražava na ŠPD „Unsko-sanske šume“ i ostale privredne subjekte, te će vjerovatno doći do smanjenja kupovine šumskih drvnih sortimenata. U slučaju da se recesija jače i direktnije odrazi na ŠPD i naše kupce, orjentisaćemo se na manju sječivu masu u 2009. godini. Samim tim imali bi manje troškove s jedne strane, a s druge, ne bismo dolazili u situaciju da vršimo sječu drvne mase koja bi propala, nego bismo je ostaviti u dubećem stanju. Ovakav način rada dozvoljava nam i Zakon o šumama. U svakom slučaju, mi ćemo uraditi rebalans Plana sječa da bi u narednim godinama, nakon recesije mogli da idemo sa većim zahvatima u etat. </p>
<p> Zadnjih par mjeseci imamo problema u samoj strukturi preduzeća. ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa već odavno nema imenovanu Skupštinu ŠPD-a. Jedan od naših prioriteta u narednom periodu biće insistiranje da se ubrza izbor Skupštine Preduzeća kako bi se mogli usvojiti neki normativni akti ŠPD-a koji su nam neophodni u našem radu i poslovanju. U poslovnoj 2009. godini stavićemo akcent na riješenje statusa Kantonalne uprave za šumarstvo i ŠPD-a na način da KU za šumarstvo prihvati obaveze proistekle iz postojećeg Zakona o šumama. Dio poslova koje ŠPD sada obavlja odnosi se na čuvanje i zaštitu šuma, što po Zakonu o šumama, treba da pređe u nadležnost Kantonalne uprave za šumarstvo. Čuvari šuma koji su trenutno raspoređeni u ŠPD-u biće raspoređeni na odgovarajuća mjesta ukoliko ima prostora, a ukoliko ne moraćemo u skladu sa zakonom ići na otpuštanje radnika. Jedan od problema sa kojim se suočavaju Unsko-sanske šume odnosi se na radnike sa promijenjenom radnom sposobnošću. Oko 40 naših zaposelenika imaja rješenja o umanjenoj radnoj sposobnosti sa procentom invalidnosti i mi kao preduzeće smo u obavezi da im obezbijedimo adekvatna radna mjesta. Na žalost, šuma je pod otvorenim nebom a većina radnika treba da radi u zatvorenom prostoru kako ne bi bili izloženi vremenskim nepogodama. Mi takvih mjesta nemamo pa ćemo zaposlenike sa umanjenom radnom sposobnosti morati adekvatno zbrinjavati u skladu sa zakonskim propisima. Problem predstavlja i dio radnika koji su obnašali poslove čuvanja objekata što je sad u nadležnosti Agencije za čuvanje imovine i lica. Ukoliko nas pogodi recesija, moraćemo iznaći način kako da riješimo problem ovih uposlenika, ukratko, bićemo prinuđeni uvesti restriktivne mjere na način da Preduzeće i drvoprerađivački kapaciteti USK-a opstanu a radnici da ne budu oštećeni. Također, u poslovanju preduzeća u 2009 godini poseban akcent stavićemo na izrade Šumsko-privredne osnove za ključko Šumsko-privredno područje kao i nastavak certificiranja gospodarenja šumskim resursima. </p>
<p>Shodno utvrđenoj sistematizaciji poslova i radnih zadataka u ŠPD vrši se raspored zaposlenika. Da li će u poslovnoj 2009 godini biti promjena unutar sistematozacije, hoće li biti novih zapošljavanja i hoće li biti izmjena u rukovodećoj strukturi s obzorom da je 31. decembra 2008. godine istekao četverogodišnji mandat upravnicima podružnica ŠPD-a</p>
<p>MUSLIMOVIČ- Teškoće u daljem rastu i napretku ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa čini i nedostatak diplomiranih inžinjera šumarstva, zato će u narednom periodu biti mjesta za upošljavanje ovog stručnog kadra. Uprava Društva povjerila je zadatak najodgovornijim osobama unutar preduzeća da snime stanje i vide da li preduzeće može funkcionitrati na način da se organizuje kroz revirni sistem. Prve naznake govore da bi nam bilo potrebno novih 50 dipl.inžinera šumarstva. To su inžinjeri koji bi trebali da imaju minimum tri godine radnog iskustva. Pod najpovoljnijim uslovima, kada bi imali 50 mladih inžinjera šumarstva u revirni sistem mogli bi kreniuti tek za tri godine. Hoću da kažem da su vrata ŠPD-a otvorena za sve diplomirane inžinjere šumarstva i za njih ovdje mjesta ima. ŠPD trenutno stipendira 17 studenata i ove godine očekujemo dolazak novih 7 diplomiranih inžinjera šumarstva. Finansiranje školovanja mladih kadrova sa Unsko-sanskog kantona je dalo rezultata i mi smo zadovoljni. U narednim godinama to ćemo nastaviti. Za ovu godinu predviđena je dodjela 5 stipendija za studente,buduće inžinjere šumarstva, i u tu svrhu biće raspisan konkurs. </p>
<p>Što se tiče zapošljavanja radnika na određeno vrijeme, mi smo svake godine zapošljavali 80 do 100 radnika. Dio radnika ćemo najvjerovatnije primiti i ove godine. S obzirom da ŠPD, početkom narednog mjeseca kreće sa izradom Šumsko-privredne osnove za Šumsko-privredno područje Ključko, jedan dio radnika na određeno će vrijeme biti primljen radi izvođenja terenskih radova. Želio bih još da napomenem da je nekim mojim saradnicima istekao mandat što je bio razlog da Uprava ŠPD-a predloži Nadzornom odboru ŠPD-a imenovanja rukovodioca podružnica (upravnika). Nadzorni odbor  je na 9. redovnoj sjednici održanoj 25. februara dao saglasnost na imenovanje upravnika Podružnica. Većih izmjena u rukovodećoj strukturi nije bilo, osim kod podružnice „Šumarija“ Sanski Most, gdje je došlo do zamjene upravnika. Umjesto dosadašnjeg upravnika Eniza Pobrića iz Ključa imenovan je mr. Dževad Jakupović iz Sanskog Mosta, rukovodilac sektora za iskorištavanje šuma u ŠPD-u. Smatram da ćemo ovakvim izborom mojih saradnika zadržati pozitivan trend poslovanja Preduzeća i u periodu nastupajuće ekonomske krize.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.