Sa desete sjednice Stručnog kolegija
Pojačati intenzitet šumsko-uzgojnih radova

Napisano od strane

Sa desete sjednice Stručnog kolegija <br /> Pojačati intenzitet šumsko-uzgojnih radova ” />U srijedu 3. oktobra ove godine u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most održana je deseta redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, Izvještaju o realizaciji proizvodnje za septembar 2012. godine i period januar-septembar 2012. godine, te o Analizi bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-juli 2012. godine. Nakon što su detaljno razmotrene tačke dnevnog reda, u cilju što uspješnijeg poslovanja Preduzeća, donijeto je i nekoliko zaključaka.<br />
U srijedu 3. oktobra ove godine u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most održana je deseta redovna sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji prethodno donesenih zaključaka, Izvještaju o realizaciji proizvodnje za septembar 2012. godine i period januar-septembar 2012. godine, te o Analizi bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-juli 2012. godine. Nakon što su detaljno razmotrene tačke dnevnog reda, u cilju što uspješnijeg poslovanja Preduzeća, donijeto je i nekoliko zaključaka. Tako su zaduženi rukovodioci Sektora iskorištavanja i uzgoja i zaštite šuma i divljači da zajedno sa Odjeljenjem interne kontrole izvrše analizu realizacije gula i ostataka iza sječe, kako bi onemogućili da se, kao gula, prodaju vrijedniji drvni sortimenti. </p>
<p> U cilju potpune realizacije šumsko-uzgojnih radova, posebno pošumljavanja, upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da intenziviraju radove na pošumljavanju te da po potrebi uvedu rad u danima vikenda. Kako bi se i naredne godine šumsko-uzgojni radovi mogli realizovati na vrijeme i u potpunosti, upravnici podružnica/Pogona u obavezi su da u što skorijem roku dostave svoje potrebe za sadnim materijalom za Plan pošumljavanja za 2013. godinu. Članovi Stručnog kolegija uputili su i sugestiju Upravi ŠPD-a da razmotri mogućnost kadrovskih promjena u Odjeljenju interne kontrole kao i u podružnicama/Pogonu koje bi se izvršile uvažavajući prijedloge upravnika. Jedan od zaključaka Stručnog kolegija odnosio se na zaduženje Sektora ekonomskih poslova da analizira da li je cijena rudnog drveta adekvatna potrebi tržišta, kako bi se prodaja ovog sortimenta povoljnije realizovala. </p>
<p>Da bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje i povećala njena produktivnost rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje u obavezi je da sačini izvještaj o izvršenoj doznaci te da se pobrine da sa ovim izvještajem stalno bude upoznata Uprava ŠPD-a. Kako bi se i u narednom period spriječile moguće zloupotrebe bolovanja zaposlenika, Odjeljenju interne kontrole i komisijama za kontrole bolovanja u podružnicama naloženo je da nastave sa praćenjem kontrola bolovanja zaposlenika.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.