UPRAVA ŠPD-A KREĆE U IMPLEMENTACIJU TRI ZNAČAJNA PROJEKTA

Napisano od strane

Šumskoprivredno društvo “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u svom radu i poslovanju objedinjuje savjestan i profesionalan odnos prema prirodi i društvenoj zajednici, nastojeći pri tom da slijedi nove, savremene trendove i ide ukorak s vremenom. U tu svrhu, novoimenovani članovi Uprave krenuli su u implementaciju tri značajna projekta koji će bitno unaprijediti rad i poslovanje ovog preduzeća.

 „Jedan od ciljeva Uprave ŠPD-a je, da poslovanje preduzeća podignemo na jedan viši nivo, da ostvarimo odgovarajuće benefite za preduzeće i društvenu zajednicu, vodeći pri tom računa da sačuvamo šume kao naš najznačajniji prirodni resurs. U tom pogledu krenuli smo sa tri projekta koje realiziramo u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Prvi projekat odnosi se na izradu zapreminskih i sortimentnih tablica za visoke i niske šume na području Unsko-sanskog kantona. U tu svrhu formirali smo timove, koji se trenutno kroz obuku koju vrše profesori Šumarskog fakulteta, upoznaju sa metodologijom i uputstvima za prikupljanja podataka na osnovu kojih bi se izradile nove tablice. Drugi projekat je normiranje harvestera. Unsko-sanske šume već duži vremenski period u proizvodnji šumskih drvnih sortimenata koristi savremenu mehanizaciju među kojima i hervestere, pa je potrebno unaprijediti i tu oblast. U tu svrhu formirali smo timove za normiranje harvestera, koji  trenutno prolaze kroz obuku koju vrše profesori fakulteta. Treći projekat je izrada feasibility studije za korištenje potencijala biomase na području Unsko-sanskog kantona, koja će obuhvatiti sve izvore biomase počeviši od biomase iz državnih i privatnih šuma, poljoprivrednih zemljišta, biomase iz komunalnih preduzeća, pilana i svih onih industrija koje imaju bio-otpad koji može biti potencijalni energent. To je jedan jako interesantan i strateški projekat za Unsko-sanske šume koji će omogućiti da preduzeće podigne svoju poslovnu aktivnost i izađe na jedan potpuno drugi nivo poslovanja. Pojasnio je mr. Haris Koljić, aktualni direktor ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koju čine četiri profesora i jedan asistent, u srijedu 16.05.2024. godine, otpočeli su sa obukom timova koji će raditi na navedenim projektima. Obuka će trajati do 21.05.2024. godine, nakon čega će timovi biti osposobljeni za samostalan rad. „Grupa profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu došla je u posjetu Unsko-sanskim šumama sa ciljem da krenemo sa realizacijom projekata koje su Unsko-sanske šume potpisale sa Šumarskim fakultetom. Trenutno u odjelu 3. Gospodarske jedinice „Šiša-Palež“ vršimo obuku o izradi zapreminskih i sortimentnih tablica za područje Unsko-sanskog Kantona. Ovo su mjerenja i projekat koji se radi nakon 70 godina. Došlo je vrijeme za reviziju da utvrdimo da li su postojeće tablice tačne i da li se mogu koristiti, pošto postoje određena odstupanja u praksi koja se javljaju. Sa drugom ekipom vršimo i utvrđivanje normi za harvester. Zbog uvođenja novih tehnologija u Unsko-sanskim šumama potrebno je da utvrdimo normative koji ne postoje u praksi. Za projekat korištenja biomase, koji je pokrenuo direktor ŠPD-a Haris Koljić,  važno je da se izradi feasibility studija gdje bismo utvrdili  potencijale kojima raspolaže unsko-sanski kanton.“ Naveo je prof.dr. Admir Avdagić, profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu.  

Zadnja izmjena: 17. 05. 2024.